سر خط خبرها

بیانیه جمعیت گفتمان انقلاب استان ایلام: متأسفانه مداخلات در انتصابات شایسته گزینی را در استان به حاشیه برده است.

بیانیه جمعیت گفتمان انقلاب استان ایلام: متأسفانه مداخلات در انتصابات شایسته گزینی را در استان به حاشیه برده است.

بیانیه جمعیت گفتمان  انقلاب استان ایلام: متأسفانه مداخلات در انتصابات شایسته گزینی را در استان به حاشیه برده است.

نظرات ارسال نظر