سر خط خبرها

دکتر بیژن عبدالکریمی : چه بخواهیم، چه نخواهیم، پارادایم فرهنگی و تاریخیِ سنت و تفکر ما در حال تغییر و حتی فروپاشی است

جامعۀ ما در یک مرحلۀ گذار جدی تاریخی است. چه بخواهیم، چه نخواهیم، پارادایم فرهنگی و تاریخیِ سنت و تفکر ما در حال تغییر و حتی فروپاشی است. مفروضات پیشین به چالش خوانده شده اند ...

دکتر بیژن عبدالکریمی : چه بخواهیم، چه نخواهیم، پارادایم فرهنگی و تاریخیِ سنت و تفکر ما در حال تغییر و حتی فروپاشی است

دکتر بیژن عبدالکریمی: فیلسوف ایرانی و استاد دانشگاه

ازکتاب : آینده روحانیت و جهان معاصر

جامعۀ ما در یک مرحلۀ گذار جدی تاریخی است. چه بخواهیم، چه نخواهیم، پارادایم فرهنگی و تاریخیِ سنت و تفکر ما در حال تغییر و حتی فروپاشی است. مفروضات پیشین به چالش خوانده شده اند، نظام های وجود شناختی ما در هم شکسته است، ارزش هایمان متزلزل شده و برج و باروهای ستبر اعتقادات مان فروپاشیده اند.

در یک‌کلمه عالَمیت عالَم ما و سنت نظری و فکری ما به پایان رسیده است. ما تغییر کرده و می کنیم و این‌تغییر در میان طوفانی از درهم شکستگی ها، فروپاشی ها، بی ریشه شدن ها و بی معنایی ها و در بستری از ناخودآگاهی و یأس صورت می پذیرد.

به دنبال ظهور مدرنیته و عالَم مدرن در غرب و پس از نخستین مواجهه های ما با این عالَم جدید، از حدود دو قرن‌پیش به تدریج‌ما ایرانیان تصویر خود را در آیینه ی تمدن جدید دیدیم و تا حدود زیادی با دیدن تصویر خویش ،در خود فرو شکستیم.

از آن زمان تا کنون ،هر روز با سرعت ،حدّت و شدّت بیشتری برج و باروهای ستبر عالَم سنتی ما رو به ویرانی و فروپاشی‌گرفته و عالَم سنت بر سر مان آوار گشته است. از آن زمان تا کنون، میان ما و جهان جدید شکافی معرفت شناختی شکل گرفته است.

شکاف میان ذهنیت، اعتقادات و باورهای ما با جهان معاصر و تحولات بیش از اندازه سریعِ آن می رود که به یک گسست تبدیل شود. مراد من از گسست در اینجا شکافی پر ناشدنی و فاصله عبور نکردنی است. این شکاف یا گسست صرفاً در میان ما و جوامع مدرن اروپایی و آمریکایی یا میان‌عالَم سنتی ما و عالَم مدرن جوامع غربی نیست ،بلکه این شکاف و گسست خود را در هویت و شخصیت  افراد جامعه ی ما و حتی در زندگی یکایک خود ما ،یعنی در درون خود ما آشکار کرده است.

این‌گسست خود را در پدیدارهای گوناگون اجتماعی،همچون گسست نسلی یعنی شکاف و فاصله ی میان پدران با پسران ،مادران با دختران، گسست خانوادگی،و گسست میان ساختار قدرت سیاسی و شهروندان نشان می دهد.

حتی درون بسیاری از ما جنگ و نزاعی سهمگین میان دو نحوه رویکرد به جهان ،دو گونه عقلانیت دینی و غیر دینی  و دو گونه تفسیر قدسی یا عرفی از هستی بر پاست. ما نیز به گونه ای ،به قول حافظ ،چو بید بر سر ایمان خویش می لرزیم.

به تعبیر ساده تر، با ظهور مدرنیته میان عالَم مدرن که بر همه ی جهان از جمله بر خود ما سیطره یافته و بخشی از هویت ما گشته است‌،با عالَم پیشین و سنتی ما که بخش دیگری از هویت ما بوده و هست ،شکافی عظیم شکل گرفته است. به همین دلیل ،بسیاری از ما امروز در شرایطی برزخی یعنی در حالتی دو شخصیتی بسر می بریم.

عالَم پیشین ما بر حجیت و اعتبار سنت استوار بود. اما عقل گرایی جدید هر گونه حجیت و اعتباری برای سنت را به چالش خواند. جهان ما راز آلود و مملو از رمز و راز بود. اما سکولاریسم همه ی رازها و رمزها  را از جهان ما زدود. ما در جهانی قدسی نفس می کشیدیم.

لیکن با ظهور مدرنیته همه چیزعرفی شد و تلاش های ما نیز برای قدسی ساختن‌آنچه عرفی است ،ره به جایی نمی برد. ما جهان را در اداره ی اراده ی مطلق و فاعلی بالقصد می دانستیم. معجزات نشانه های بارزی از حاکمیت یک چنین اراده ی مطلقی بودند. اما  علم تجربی جدید با آن دترمینیسم خدشه ناپذیرش ،دستان خدای ما را بست و دیگر هیچ مجالی را برای معجزات در عالَم ما باقی نگذاشت.

فهم ماتریالیستیک و طبیعت گرایانه ،تلقی الهی  و ماورا طبیعت  گرایانه ی ما از جهان و‌موجودات را به سخره گرفت.علم جدید جهان ما را یکسره همگون و هم سنخ ساخت  و وجود سلسله مراتب میان مراتب گوناگون هستی و فاصله ی میان عالَم غیب و عالَم شهود را بر چید .جهان کنونی ما نسبت به اعمال و رفتار ما بی تفاوت شده است و بر خلاف انتظارات ،تعالیم و آموزه های سنتی ما،جهان هیچ عکس العملی نسبت به نحوه ی زیستن و خوبی ها و بدی ها و زشتی ها و زیبایی های اخلاقی آدمیان از خود نشان نمی دهد.مطابق با معرفت شناسی مدرن ،حس و فاهمه ،دیگر جایی برای قوه ی خیال باقی نگذارد و تجربه گرایی جدید،شهود گرایی ما را بی معنا ساخت .شک‌گرایی حصین حصین ایمان و یقین را فرو ریخت.علم تاریخ ،اسطوره هایمان را از جهان زدود و نگاه تاریخی به همه‌چیز دیگر برای ما هیچ فرصتی برای اندیشیدن به فرا تاریخ باقی نگذاشت .

#ساخت_شناسی_جامعه_ایرانی_و_نظام_بین_الملل

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

Iranianstructures@

نظرات ارسال نظر