سر خط خبرها

برای یادآوری و استقبال از روز جهانی فلسفه/ دکتر رضا داوری اردکانی: قوم و مردمی که وقت ندارند، به فلسفه بپردازند شاید برای هیچ کاری وقت پیدا نکنند

بدون فلسفه راه به هیچ جا نمی توان برد. شواهد تاریخی بسیاری می‌توان ذکر کرد که هر وقت و هر جا فلسفه قوت داشته سیاست و علم و معیشت و معاملات و رفتار مردمان از نظم و اصلاح نسبی برخوردار بوده ...

دکتر رضا داوری اردکانی: مردمی که با عادات و مشهورات زمانه خود خو کرده اند تفکر را بر نمی تابند

به استقبال روز جهانی فلسفه۱۹نوامبر/۲۹آبان

کتاب فسفه معاصر ایران

هرجا که آشوب در کار و بار مردم پیدا شده فلسفه و تفکر غایب بوده است.

قوم و مردمی که وقت ندارند به فلسفه بپردازند شاید برای هیچ کاری وقت پیدا نکنند.

فلسفه تابع سیاست نیست و اگر تابع سیاست شود دیگر آن را فلسفه نمی‌توان و نباید دانست.

در اصل و در آغاز، فلسفه سیاست را راه می برده است. درجایی که فلسفه و سیاست از هم جدا بوده اند، درآنجا آشفتگی و آشوب بر همه چیز حاکم است.

فلسفه کانت، زبان و سخن جهان متجدد است.

جهان متجدد هم چه درست بخوانیمش و چه نادرست، وجود دارد و بر همه جا و همه چیز و همه کس به درجات احاطه پیدا کرده است.

ما تاریخ درخشان فلسفه داریم، اما فلسفه ما هنوز به زبان مناسب نرسیده و رغبتی هم به یافتن آن ندارد.

ما باید در فلسفه جهانی شریک شویم، فلسفه معاصر ایران با این شرکت "تحقق" می یابد.

#روز_جهانی_فلسفه

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

 

 

نظرات ارسال نظر