سر خط خبرها

دور کشور را ببنیدیم، خفه می شویم

با این روش‌ها که نمی‌شود کشورداری و حکمرانی کرد، که همه چیز را قطع کنیم...

دور کشور را ببنیدیم، خفه می شویم.

دکتر علی اکبر صالحی

استاد مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

منبع:انتخاب

با این روش‌ها که نمی‌شود کشورداری و حکمرانی کرد، که همه چیز را قطع کنیم.

معزول از دنیا کنیم.

درهیچ کنوانسیونی نباشیم.

در هیچ قراردادی نباشیم.

دور کشور را ببنیدیم. خفه می شویم این جوری.

هر کنوانسیونی، هر معاهده و قراردادِ بین المللی بخشی از حاکمیت شما را محدود می کند این یک امر طبیعی است، اما در ازای آن امتیازاتی برای شما قائل می شود.

نظرات ارسال نظر