سر خط خبرها

ایران و مشکل پارادایم ها و فرهنگ ها / دکتر سید صادق حقیقت : ایران امروز ما بحران توسعه و بحران هویت دارد، و بین چهار فرهنگ ایرانی، اسلامی، شرقی و غربی وامانده است

سکولاریسم اروپایی جدایی نهاد دین یعنی کلیسا از نهاد سیاست یعنی دولت بود، نه جدایی دین از سیاست و لازم است بین سکولاریسم انگلیسی و لائیسیته فرانسوی نیز تمایز قائل شویم. در مدل انگلستان، کلیسا ...

ایران و مشکل پارادایم ها و فرهنگ ها / دکتر سید صادق حقیقت : ایران امروز ما بحران توسعه و بحران هویت دارد، و بین چهار فرهنگ ایرانی، اسلامی، شرقی و غربی وامانده است

ساختارهای ایرانی : مشکل امروز ایران نبودن پارادایم و فرهنگ نیست، بلکه بودن زیادی آن است و نبودن پارادایم و فرهنگ مورد اشتراک و توافق جمعی در جامعه است. هر ایرانی در یک پارادایم و فرهنگی قرار دارد و به محض اینکه فرصت یافت تئوری های خود را بر جامعه حاکم می کند و نقش پوزیسیون و دیگران نقش اپوزیسیون را باز می کنند . ما ایرانی ها این استعداد را داریم و از گذشته به ارث برده ایم که تا مدتهای مدید دوگانه پوزیسیون، اپوزیسیون را ادامه دهیم و به نسل های بعدی هم منتقل کنیم .

دکتر سید صادق حقیقت استاد دانشگاه : ایران امروز ما بحران توسعه و بحران هویت دارد، و بین چهار فرهنگ ایرانی، اسلامی، شرقی و غربی وامانده است. هر عاملی که بالانس و نظم این ساختار چندفرهنگی را برهم بزند به تعمیق بحران فوق افزوده، و به مراتب، ما را از روند توسعه دورتر کرده است. پس، نباید به استقبال این گونه پدیده‌ها رفت.

سکولاریسم اروپایی جدایی نهاد دین یعنی کلیسا  از نهاد سیاست یعنی دولت  بود، نه جدایی دین از سیاست و لازم است بین سکولاریسم انگلیسی و لائیسیته فرانسوی  نیز تمایز قائل شویم. در مدل انگلستان، کلیسا نهادی در دل دولت تلقی می‌شد و ملکه رئیس نمادین کلیسا بوده و هست.

مسئله سکولاریسم در ایران امروز متفاوت از سکولاریسم انگلستان و لائیسیته فرانسه است. اساساً نسبت دین و سیاست، و همچنین نسبت نهادهای آنها، در اسلام و مسیحیت با هم تفاوت دارد و در مدل توسعه نمی‌توان از یکی از این دو، به دیگری رسید. سکولاریسم در غرب صرفاً به معنای جدایی این دو نهاد است، در حالی که در اسلام  و ایران ، علاوه بر بحث نسبت دو نهاد ، ارتباط دین و سیاست نیز موضوعیت دارد.

توسعه مجموعه‌ای جامع و به‌هم‌پیوسته است، و نمی‌توان با برشمردن برخی عوامل، مهر صحت و خوش‌بینی بر آن نهاد. توسعه در بعد اقتصادی نیاز به انباشت سرمایه دارد، و در بعد سیاسی مستلزم دموکراسی است. در توسعه، مسائل مهمتری همچون اقتصاد و سیاست نیز وجود دارند. مسائل فرهنگی تنها یک عامل در توسعه محسوب می‌شود.بسیاری از اندیشمندان توسعه معتقدند، ایران با شرایط فعلی از مدار توسعه خارج شده است. فایل صوتی در این آدرس :

Iranianstructures۲@

 

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

نظرات ارسال نظر