سر خط خبرها

رضا بابایی پژوهشگر دین : استقلال ما به معنای عدم ارتباط با دیگران و خودکفایی به هر قیمتی با برداشت های مردم متفاوت است

رضا بابایی، نویسنده و پژوهشگر دین در برنامه زاویه : طرح مقوله تمدن سازی در این زمانه و با زمینه های موجود غیرواقع بینانه است و مرتبه تاریخی مان را در این حد نمی دانم که این مقولات ...

رضا بابایی پژوهشگر دین : استقلال ما به معنای عدم ارتباط با دیگران و خودکفایی به هر قیمتی با برداشت های مردم متفاوت است

رضا بابایی، نویسنده و پژوهشگر دین در برنامه زاویه : طرح مقوله تمدن سازی در این زمانه و با زمینه های موجود غیرواقع بینانه است و مرتبه تاریخی مان را در این حد نمی دانم که این مقولات را با این حجم فعلی، بتواند بیان کند یعنی غیرواقع بینانه است و کمی هم غیرصادقانه و معتقدم این بیان، نوعی فرار به جلوست زیرا زمانی که سخن از پدیده و پدیداری می کنیم، باید ابتدا بررسی کرده باشیم که آیا پایه و ارکان آن موجود است و اگر نیست، چه میزان در دسترس ماست.

زمانی که در کشور از استقلال سخن به میان می آید، مردم برداشتی می کنند اما زمانی که معلوم می شود استقلال ما به معنای عدم ارتباط با دیگران و خودکفایی به هر قیمتی بوده است، با برداشت های مردم متفاوت است یا زمانی که از آزادی بحث کردیم، مردم برداشتی کردند که با وضع فعلی متفاوت بود؛ بنابراین، زمانی که از تحول هم بحث می شود، باید منظور و مفهوم به صورت کامل بیان شود.

وی با بیان اینکه کمفسیوس می گوید، بدترین ظلم، ظلم به کلمات است، تاکید کرد: زمانی که از تحول صحبت می شود، مردم تصوری در حد وضعیت فعلی نیویورک یا بغداد زمان صفوی می کنند اما بعد از مدتی، مشاهده می کنند که بیقوله ای به آنها تحویل داده می شود.

تمدن سازی منبعث از کار گروهی است، بنابراین، نباید به دنبال حذف باشیم بلکه باید بدنیال راهی برای همگرایی و تعامل باشیم، زیرا کارگروهی مبتنی بر مدارا، تسامح و تساهل است و با تنگ نظری و بستن حلقه ها نمی توان تمدن سازی کرد.

نظرات ارسال نظر